Našu ponudu za transport, carinjenje ili kompletnu logističku uslugu možete očekivati u najkraćem roku, bilo da je u pitanju rešenje "skrojeno" prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ili je redovan transport u pitanju, gde za prioritet imate najekonomičniju cenu usluge.

POZOVITE NAS
+381 11 6184 576
POZOVITE NAS
+381 64 64 78 622

NCTS – usluga koja približava EU

Zajednički tranzitni postupak je logistička usluga koja je nastala kako bi se brže i kvalitenije prevozila roba, kako za zemlje EU, tako i za nekoliko zemalja koje dosta rade na tržištu EU.

Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevezu između ugovornih strana Konvencije (zemlje EU, EFTA zemlje, kao i Turske, Srbije i Severne Makedonije) na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja, koja važe u toku cele tranzitne operacije.

Ukoliko se pojavi roba za koju je tranzitni postupak već otpočeo u nekoj od ugovorenih strana Konvencije, onda carina u Srbiji ima ulogu tranzitne carinske ispostave.

Osnovni princip je da carinski postupak omogući kretanje robe iz jedne u drugu carinarnicu bez naplate carine i drugih dažbina, a pod uslovom da se ispune svi zahtevi koji se odnose na plombe, obezbeđenje i sl. Time je, zahvaljući NCTS sistemu, omogućen brži protok robe u Evropi, ali i zemlje čija je roba veoma zastupljena na tržištu EU. NCTS omogućava daleko jednostavniji carinski postupak sa minimumom potrebnih papira, jer se najveći deo dokumenata podnosi elektronski.

Potrebno je poštovati i princip realnih rokova predaje robe, što našim klijentima donosi predvidljivost u poslovanju. Pošto je najveći broj naših klijenata upravo iz EU zemalja, kompanija Enpeks redovno primenjuje NCTS sistem sa uspehom i na zadovoljstvo svojih klijenata.

Nikola Jevtić

Nikola Jevtić

Diplomirani inženjer, specijalista za logistiku sa preko 15 godina iskustva u oblasti organizovanja međunarodnog transporta i carinskog zastupanja. Kao direktor i vlasnik privatnog biznisa organizovao više od 15000 internacionalnih transporta robe u svim vidovima saobraćaja.